نمونه آثار

حسابداری صنعتی تالیف حسن راز افشار

آمار و احتمال کاربردی تالیف حسن حاجی
کاربرد الکترونیک در کسب و کار امروزی
اسرار نوآوری استیو جابز ترجمه دکتر موسی خانی

IRANIAN JOURNAL of GENETICS and PLANT BREEDING
Optimization in industrial engineering
مدیریت منابع انسانی پیشرفته تالیف دکتر علی اکبر قهرمانی
Freedom From Corruption