کلیدر

گاه چنین است که جهنم هم دلچسب می نماید.  فریب پیچ و تاب شعله، به خود می کشاندت. می بلعدت.
کدام کس توانسته است آتش را زشت بشمرد؟ عشق سودایی، همان آتش است.
به خود می کشاندت، فرو می بلعدت، آتش میزند، آتشت می کند. به آنکه درافتی، خود آتشی. خود آتش!
بسوزد این خرمن…

صفحه کتاب در شبکه GoodReads
کلیدر
محمود دولت‌آبادی
انتشارات فرهنگ معاصر


خاک و آدم

وینوبا: در کتاب مقدس “پانیشاد” خوانده ام که پادشاهی گفته است: “در قلمرو سلطنت من دزد و خسیس وجود ندارد و ما خوب می دانیم که اگر خسیس و پول جمع کن در دنیا نبود دزد هم پیدا نمی شد. اما کار ما به جایی کشیده است که امروز دزد را در زندان می اندازیم و مالدار را که به زور خست و لئامت توانگر گردیده است مورد احترام قرار می دهیم.”

صفحه کتاب در شبکه GoodReads
خاک و آدم
سیدمحمدعلی جمالزاده
انتشارات بهارعلم


سنگ فرش هر خیابان از طلاست

سعی کنید یک متخصص، یک کارشناس و یک جادوگر شوید و در هر رشته ای که وارد می شوید تلاش کنید که بهترین باشید، علیرغم حرفه ای که انتخاب کرده اید!
اگر تعجب می کنید که چگونه می شود این کار را کرد به شما پندی می دهم که هر کاری را که به دست گرفتید کاملا خود را در آن غوطه ور سازید. ایده ها، هوش، ذکاوت، آگاهی و درک به کسانی داده شده است که با تمام وجود خود را در حرفه و یا هر کار سازنده غرق کنند. اگر بخواهید برای کسب ایده های جدید مدت زمانی را از تلاش دست بردارید و به استراحت بپردازید بسیار راه بیهوده ای را انتخاب کرده اید!
نوشته ها از انتها و نوک قلم متولد می شوند. و شما باید همواره نوشتن و نوشتن را تمرین کنیدتا ایده ای را به دست آورید. به همین طریق ذهن خلاق و افکار متعالی در رشته های دیگر نیز از غوطه وری و تعمق کامل حاصل می گردد.
نابغه شدن ۹۹ درصد به تلاش بستگی دارد. برای اینکه در حرفه خود نابغه بشوید خود را در آن غوطه ور سازید، کوتاه سخن اینکه، درک و آگاهی صحیح کسب کنید و آنها را عمیق و عمیق تر کنید.

صفحه کتاب در شبکه GoodReads
سنگ فرش هر خیابان از طلاست
نوشته: کیم ووچونگ
ترجمه: داود نعمت‌اللهی
انتشارات معیارعلم


حکایت عشقی بی قاف بی شین بی نقطه

هیچ چیز مثل فهمیدن مرا در هم نمی کوبد، وقتی کسی ادراک نمی کند، یا کم ادراک می کند. اما او می فهمید. او به شدت و با سادگی اعجازآوری می فهمید. آنقدر که روح مرا کنار دیوار می گذاشت و بعد با یک حرف ساده، یا یک پرسش، یا یک کلمه -که از آن پیدا بود عمق همه تقلاهای روح مرا فهمیده است- به آن شلیک می کرد. چند بار این کار را کرد…
من هیچگاه از زیبایی چهره ای یا چشمی یا نگاهی یا لبخندی، این چنین درمانده نمی شوم که از زیبایی و بزرگی و توانایی دانستن و فهمیدن روحی پیچیده و وسیع…

صفحه کتاب در شبکه GoodReads
حکایت عشقی بی قاف بی شین بی نقطه
نوشته: مصطفی مستور
انتشارات چشمه


سو و شون

من آفتاب لب بامم، اما از این پیرمرد بشنو جانم؛ در این دنیا ، همه چیز دست خود آدم است، حتی عشق، حتی جنون، حتی ترس. آدمیزاد می تواند اگر بخواهد کوه ها را جابجا کند. می تواند آبها را بخشکاند. می تواند چرخ و فلک را بهم بریزد. آدمیزاد حکایت است. می تواند همه جور حکایتی باشد. حکایت شیرین، حکایت تلخ ، حکایت زشت …وحکایت پهلوانی… بدن آدمیزاد شکننده است اما هیچ نیرویی در این دنیا ، به قدرت نیروی روحی او نمی رسد، به شرطی که اراده و وقوف داشته باشد!

صفحه کتاب در شبکه GoodReads
سووشون
نوشته: سیمین دانشور
انتشارات خوارزمی