وینوبا: در کتاب مقدس “پانیشاد” خوانده ام که پادشاهی گفته است: “در قلمرو سلطنت من دزد و خسیس وجود ندارد و ما خوب می دانیم که اگر خسیس و پول جمع کن در دنیا نبود دزد هم پیدا نمی شد. اما کار ما به جایی کشیده است که امروز دزد را در زندان می اندازیم و مالدار را که به زور خست و لئامت توانگر گردیده است مورد احترام قرار می دهیم.”

صفحه کتاب در شبکه GoodReads
خاک و آدم
سیدمحمدعلی جمالزاده
انتشارات بهارعلم